Contact us

संपादक :- बाळासाहेब ढसाळ

पिंपरी कार्यालय :- प्राइड प्लाझा, दुसरा मजला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक पिंपरी पुणे ४११०१८.

मोबाइल :- ९८२३४५६८६८

ईमेल :- b.d.dhasal1@gmail.com

वेबसाईट :- navnayak.com

×